Zakres działalności

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Barbary Jastrzębskiej-Kawalec, oferuje pomoc prawną dla osób fizycznych w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, prawa pracy i administracyjnych. Działamy na terenie całego województwa podkarpackiego. Kancelarie zlokalizowane są w Rzeszowie i Kolbuszowej. Kancelaria adwokat Barbary Jastrzębskiej-Kawalec oferuje szeroki zakres usług prawnych.

Prawo karne

Oferujemy obronę w postępowaniu karnym, wykonawczym i o wykroczenia oraz reprezentację w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa przeciwko mieniu, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o ułaskawienie, wnioski o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty).

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego adwokat oferuje pomoc w sprawach:

 • w postępowaniu spadkowym
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • sprawy dotyczące ważności testamentu
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń dotyczących spadku
 • w prawie rzeczowym
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • ochrona własności
 • ochrona posiadania
 • służebności
 • księgi wieczyste
 • rozgraniczenie
 • eksmisja
 • zniesienie współwłasności
 • umowy dotyczące nieruchomości w prawie zobowiązań
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów

 Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego

 • rozwód
 • separacja
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy

 • przygotowywanie umów o pracę
 • nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • mobbing

 Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Problematyka prawna spraw administracyjnych obejmuje w szczególności:

 • gospodarkę nieruchomościami
 • wywłaszczenie nieruchomości
 • prawo ochrony środowiska
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo budowlane
 • licencje na sprzedaż alkoholu
 • podatki lokalne
 • świadczenie pomocy społecznej
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie